Київ
0 800 505 883

Офіційні правила


Правила використання сайту/електронного мобільного додатку/комп'ютерної програми та матеріалів, які розміщені на сайті/в електронному мобільному додатку/комп'ютерній програмі

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила про використання (надалі – “Правила") даного Інтернет-сайту (надалі – “Сайт"[1]) та/або даного електронного мобільного додатку або даної комп'ютерної програми (надалі разом – «Програма») та/або матеріалів (інформації[2], включаючи об'єкти інтелектуальної власності (надалі – “ОІВ[3]") розміщених на Сайті чи в Програмі (надалі разом або в будь-якому поєднанні – “Матеріали"), регламентують правовідносини між компанією IDS Borjomi Beverages Co. N.V." (Кюрасао) (надалі – “Компанія"), яка є їх володільцем/правовласником, і будь-якою особою, яка здійснює ознайомлення/використання Сайту та/або Програми та/або Матеріалів (надалі – “Користувач").

1.2. Сайт та/або Програма та/або Матеріали, включаючи, але не обмежуючись, весь текст, дизайни, ОІВ є власністю Компанії. Тексти, дизайни і інші ОІВ захищаються у відповідності до вимог правових норм, які поширюються на відповідний ОІВ.

1.2.1. Компанія заявляє, що буде захищати свої права на ОІВ, використовуючи будь-які юридичні інструменти і процедури.

1.3. Компанія не схвалює і не несе відповідальності за будь-які суб'єктивні висловлювання та/або дії, зроблені відносно Компанії, продукції/товарів Компанії, третіх осіб або продукції третіх осіб. Звертаємо увагу, що думки та висловлювання, стосовно зазначеного можуть не співпадати із позицією/політикою Компанії.

1.4. Правила є юридично-зобов'язуючим документом, як для Компанії, так і для Користувача, а тому їх виконання є обов'язковим для усіх Користувачів.

1.4.1. Компанія має право змінити Правила в будь-який час на власний розсуд. Компанія не зобов'язана особисто повідомляти Користувача про зміну Правил. Користувач вважається повідомленим про зміни в Правилах з моменту розміщення змін та/або доповнень у тексті Правил на Сайті та/або в Програмі.

1.4.2. Правила, нова редакція Правил та/або зміни до Правил вступають в силу з моменту їх публікації на Сайті та/або в Програмі.

1.4.3. Не приймаючи Правила та/або будь-які зміни до них, Користувач автоматично відмовляється від користування Сайтом та/або Програмою та/або Матеріалами. Будь-яке використання після відмови – особиста відповідальність Користувача.

1.4.4. Текст Правил розміщується на Сайті та/або в Програмі і відкритий для ознайомлення Користувачем невизначену кількість разів.

II. Інтелектуальна власність

2.1. Питання інтелектуальної власності вирішуються у відповідності до положень цих Правил та законодавства, яке регулює відповідний ОІВ.

2.1.1. Всі немайнові та виключні майнові права інтелектуальної власності на ОІВ, що розміщені на Сайті та/або в Програмі (як власне і сам Сайт та/або Програма (їх зміст, тексти, дизайни і допоміжні елементи), доменне ім'я тощо), належать Компанії та/або їх авторам (в частині немайнових прав інтелектуальної власності), якщо на Сайті та/або в Програмі не вказано інше.

2.1.2. Компанія є власником всіх Матеріалів, розміщених на Сайті та/або в Програмі, та Сайту та/або Програми. Компанія може бути користувачем Матеріалів, про що у Компанії є в наявності відповідний правовстановлюючий документ.

III. Користувачі, їх права та обов'язки

3.1. Користувачем визнається особа, яка використовує Сайт та/або Програму та/або Матеріали.

3.2. Під “використанням" розуміється будь-яке ознайомлення із Сайтом та/або Програмою та/або Матеріалами, завантаження інформації з Сайту, завантаження Програми, використання в будь-який спосіб Матеріалу, а також – відтворення, публікація, поширення, переробка, переклад Сайту та/або Програми (Матеріалів з них), включення в інший ОІВ як частину, інші способи використання, які за своєю суттю стосуються Користувача і Сайту та/або Програми та/або Матеріалів.

3.3. Матеріали, розміщені на Сайті та/або в Програмі, призначені для їх використання Користувачами без обмеження по кількості разів і на умовах, визначених Правилами.

3.3.1. Окремі Програми та/або Матеріали можуть мати цільове призначення і інші обмеження (строк, територія, цільова аудиторія, способи використання тощо) і такі Матеріали мають використовуватись виключно за правилами, що окремо визначені для такого Матеріалу.

3.4. Право доступу/використання Користувачами Сайту та/або Програми та/або Матеріалів надається на безкоштовній основі, якщо інше не зазначено на Сайті або окремими правилами по використанню Програми або Матеріалу.

3.4.1. Користувачу можу бути запропоновано використовувати певні сервіси та служби Сайту та/або Програму та/або Матеріали тільки після реєстрації та/або надання необхідних персональних даних про Користувача.

3.4.2. Користувач використовує Сайт та/або Програму та/або Матеріали за їхнім цільовим призначенням на власний ризик і розсуд, у відповідності до вимог Правил. Матеріалу Сайту та/або Програма надається Користувачу такими «як вони є» і в стані «в якому вони є».

3.4.2.1. Компанія не приймає будь-яких зауважень [окрім зазначених в п. 7.4. Правил] і не гарантує, що: Сайт та/або Програма будуть відповідати очікуванням Користувача, що Сайт та/або Програма будуть працювати безперервно, вчасно та не будуть мати в собі помилок. Також Компанія не гарантує, що результат, який можна отримати за допомогою Сайту та/або Програми та/або будь-якого Матеріалу, що розміщений на/в них, буде точним і таким, що на нього можна буде покластися.

3.4.2.2. Компанія не гарантує, що якість Сайту та/або Програми та/або Матеріалу будуть відповідати очікуванням Користувача. Проте, Компанія буде намагатись виправити будь-які помилки в роботі Сайту та/або Програми та/або Матеріалу, про які їй стане відомо.

3.4.2.3. Користувач одноособово відповідальний за несправність комп'ютера (електронного мобільного пристрою) [додатково див. положення п. 6.5. Правил], програмного забезпечення, неможливість користування мережею Інтернет тощо. В т.ч. Користувач одноособово відповідає за завантаження та відображення Сайту та/або Програми на його комп'ютері та/або електронному мобільному приладі, за втрату будь-яких даних у зв'язку із використанням Сайту та/або Програми, будь-які несправності та поломки, що можуть виникнути у зв'язку із використанням Сайт та/або Програми.

3.4.2.4. Компанія гарантує лише те, що зазначено в даних Правилах та окремо визначено на Сайті та/або в Програмі.

3.4.2.5. Якщо Користувач має або може мати медичні протипоказання в частині використання комп'ютера/електронного мобільного пристрою та/або інформації із Сайту та/або Програми, то ризики, викликані таким використанням, є ризиками Користувача і такий Користувач приймає на себе будь-які збитки/витрати/упущену вигоду тощо, які можуть бути пов'язані із зазначеним.

3.4.3. Використання Програми Користувачем відбувається з некомерційною метою на підставі невиключної ліцензії без права її [ліцензії] передачі (відчуження), без права на видачу субліцензії. Програма повинна використовуватись за цільовим призначенням на одному комп'ютері та/або електронному мобільному пристрої, якщо інше не вказано у відповідній документації до Програми.

3.4.3.1. Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром [Компанією] Програми у сфері, що обмежена ліцензійними умовами, що викладені в даних Правилах, та видачі іншим особам ліцензій та/або відчуження (передання прав власності) на використання Програми у зазначеній сфері.

3.4.3.2. Строк дії ліцензії починає свій перебіг з дати, коли Користувач ознайомився із положеннями Правил і продовжив використання та/або встановлення Програми на комп'ютер (електронний мобільний пристрій), і закінчується в день, коли відповідна Програма перестала перебувати у публічному доступі і не передбачається її подальше використання, або з дня видалення (деінсталяції) Програми з комп'ютера або електронного мобільного пристрою Користувача.

3.4.3.3. Невиключна ліцензія також припиняється, коли Користувач намагається обійти будь-які технічні заходи захисту Програми, що впроваджені Компанією (розробником), а також – у разі використання Програми не за цільовим призначенням і в порушення умов, визначених Правилами.

3.4.3.4. Користувач повинен використовувати Програму за цільовим призначенням, у строк, у спосіб і на території, що визначені Правилами або правилами по використанню відповідної Програми.

3.4.3.5. Використання Програми не за призначенням, або у спосіб, що суперечить вимогам, наведеним у Правилах, – порушенням відповідних ліцензійних умов.

3.4.3.6. Якщо інші права, ніж ті, що передбачені Правилами, не вказані в правилах до Програми, то Користувач отримує лише той об'єм прав на Програму, який передбачений Правилами.

3.4.4. Положення, вказані в п. 3.4.3. Правил, застосовуються в т.ч. до Сайту та/або Матеріалів, розміщених на ньому, в тій мірі, в якій це прямо вказано в цьому пункті, або може стосуватись Сайту та/або Матеріалів та/або їх використання.

3.4.5. Користувач погоджується, якщо інше не передбачено Правилами, що він [Користувач] не має по відношенню до Сайту та/або Програми та/або будь-яких Матеріалів права:

1) використовувати в комерційних цілях;

2) розповсюджувати, передавати в оренду, здавати в ренту, продавати, позичати, відступати права або в інший спосіб передавати;

3) копіювати, в т.ч. їх частину;

4) змінювати, редагувати, перекладати, декомпілювати, створювати похідні твори або здійснювати інші модифікації чи переробки;

5) при використанні невірно вказувати джерело походження;

6) експортувати (здійснювати реекспорт) та/або імпортувати (здійснювати реімпорт) в будь-яку країну, в т.ч., яка є забороненою для здійснення експортно-імпортних операцій;

7) використовувати для створення будь-яких баз даних або збірки і включати їх до таких баз даних або збірок.

3.5. Компанія має право завантажувати (поміщати) на Сайт (і) та в Програмі різноманітні Матеріали, в т.ч. або, в першу чергу, щодо реклами або інших маркетингових (PR) заходів, що стосуються продукції під ТМ “Borjomi" («Боржомі»), у будь-якому вигляді, у т.ч. – банери, оголошення, статті тощо. Компанія також має право в будь-який час вносити зміни у вказані вище Матеріали і, відповідно, Користувач, надає згоду на те, що Компанія без особистого його [Користувача] попередження зможе здійснювати дії, описані в цьому пункті.

3.5.1. Користувач погоджується, що він не має права використовувати Сайт та/або Програму та/або Матеріали (в т.ч. ОІВ) в цілях, інших, ніж передбачені даними Правилами, без попереднього письмового погодження Компанії.

3.6. Матеріали, розміщені на Сайті, не мають своєю ціллю задовольнити потреби Користувачів і не розміщуються, щоб задовольнити вимогу кожного конкретного Користувача, в т.ч. того, що споживає продукцію під ТМ “Borjomi" («Боржомі») [окремо див. загальні умови Правил]. Доступ до Сайту та/або Програми та/або Матеріалів є відкритим Користувачу в тому вигляді, в якому вони є в момент ознайомлення з ними. Компанія не несе відповідальності щодо безперервності доступу до Сайту та/або Програми та/або Матеріалів, а також щодо того, що Сайт та/або Програма та/або Матеріали у Користувача будуть працювати та відображатись швидко і без помилок. Якщо Сайт та/або Програма та/або Матеріал передбачає надання «результату», то точність і надійність такого результату може мати тільки в тому разі, якщо це прямо зазначено на Сайті та/або Програмі та/або в додатковій інформації біля кожного окремо розміщеного Матеріалу.

3.7. Включаючи зміст положення п. 3.5. Правил, Компанія в будь-який час має право і може змінювати Сайт та/або Програму та/або Матеріали: за змістом, за формою (включаючи дизайн, програмні коди, тощо).

3.8. Користуючись Сайтом та/або Програмою та/або Матеріалами, Користувач не є і не стає власником Сайту та/або Програми та/або Матеріалів, а також, Користувач не має права відступати будь-які отримані права [якщо таке отримання прямо передбачено Правилами].

IV. Персональні данні

4.1. Персональні дані Користувача можуть бути зібрані і використані Компанією лише у випадках і для цілей, що визначені Правилами.

4.2. Персональні дані можуть оброблятись, передаватись або іншим чином використовуватись для здійснення реєстрації Користувача на Сайті або для запуску і нормального функціонування Програми.

4.2.1. Такими персональними даними можуть бути, наприклад, ім'я, адреса, номер телефону чи адреса електронної пошти, тощо.

Примітка: В частині використання Програми, то персональні дані [якщо вони вимагаються] потрібні виключно для того, щоб відповідна Програма мала змогу запрацювати.

4.2.3. Компанія не має доступу, не збирає, не зберігає, не систематизує, не аналізує, не передає третім особам жодні персональні дані про Користувача, який використовує чи планує використовувати Сайт та/або Програму та/або Матеріали, в яких пропонується або які потребують введення таких даних, якщо інше не передбачено Правилами або в описі до окремих матеріалів Сайту чи Програми.

4.2.4. Користувач надає Компанії право на збирання та зберігання його персональних даних, якщо цього буде потребувати будь-який з Матеріалів та/або умови, що розміщені на Сайті та/або в правилах Програми.

4.2.4.1. Користувач погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути використані без необхідності надіслання Користувачу окремого повідомлення в наступних випадках:

4.2.4.1.1. Коли Компанія передає персональні данні Користувача довіреним партнерам/третім особам, які згідно з правочинами співпрацюють із Компанією або з її довіреними партнерами та/або дочірнім компаніям, компаніям, засновником яких є Компанія тощо. В даному випадку, використання персональних даних Користувача може мати місце для покращення комунікації із Користувачем відносно донесення інформації про продукцію під ТМ “Borjomi" («Боржомі»), про Матеріали, маркетингові програми та/або рекламні кампанії, а також при проведенні Компанією чи третіми особами рекламних заходів, розсилання SMS із рекламною інформацією, проведенням акцій, конкурсів тощо. В даному випадку, треті компанії отримувачі персональних даних не будуть розкривати такі дані [без письмового дозволу Компанії]. Компанія залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів Користувачів та/або адреси їх електронної пошти, якщо їх надання Користувачами буде вимагатись для використання Сайту та/або Програми та/або Матеріалів, у власних маркетингових та рекламних цілях без отримання додаткової згоди таких Користувачів. Якщо використання Сайту та/або Програми та/або Матеріалу передбачає надання Користувачем номеру мобільного телефону та/або адреси електронної пошти, такий Користувач надає згоду на отримання SMS-повідомлень та електронних листів, які можуть містити інформаційні повідомлення, новини або рекламну інформацію.

4.2.4.1.2. Коли необхідно надати відповідь на запити (інші документи) контролюючих органів (в т.ч. слідчих чи судових органів), або для встановлення чи здійснення законних прав або захисту від судових позовів (в т.ч. потенційних).

4.2.4.1.3. Коли здійснюється обмін необхідною інформацією (в тому числі персональними даними) з метою: проведення розслідування правопорушень та/або злочинів, вживання заходів щодо запобігання проведенню незаконної діяльності, здійснення шахрайства, з метою уникнення ситуацій, пов'язаних із потенційними правопорушеннями та/або злочинами.

4.2.4.1.4. Коли буде необхідно передати інформацію про Користувача у випадку, коли відбуваються юридичні процедури по реорганізації Компанії.

V. Безкоштовне використання та обмеження

5.1. Використання Матеріалів з Сайту дозволяється за умови обов'язкового зазначення прямого Інтернет посилання (гіперпосилання) на Матеріал, що розміщений на Сайті.

Приклад: Дана інформація або стаття («назва статті») розміщена на Інтернет-сайті “Боржомі" [http://www.borjomi.com “Назва скопійованої інформації"]. — Рік. URL.

5.2. Такі матеріали з Сайту, як інтерв'ю, Інтернет-конференції та інша інформація про публічні заходи (реалізовані або заплановані), дозволяється до використання у розмірі не більше 210 знаків для виробництва одного інформаційного матеріалу. Посилання на Сайт і вказівка про це в інформаційному матеріалі (в т.ч. в засобах масової інформації), що веде на кінцеву сторінку відповідного заходу є обов'язковою. Використання будь-якого Матеріалу, про який йдеться в цьому пункті Правил, в розмірі оригіналу (у повному обсязі) – забороняється.

5.3. Заходи, про які йдеться в п. 5.2. Правил, призначені виключно для приватного (некомерційного) використання та перегляду (ознайомлення), якщо інше не зазначено в Правилах та/або у відповідному правочині, який укладено з Компанією.

5.4. У разі будь-якого використання засобами масової інформації Матеріалів, про які мова йде у п. 5.2. цих Правил, є обов'язковою зазначення першоджерела на початку тексту інформаційного повідомлення.

Приклад: “текст повідомлення … “зазначення теми заходу" (www.borjomi.com/...) ... продовження тексту повідомлення").

5.5. Використання Матеріалів, розміщених на Сайті, шляхом відображення їх в “активних стрічках новин"[4] дозволяється тільки за умови належного їх оформлення. Якщо розміщується Матеріал з Сайту, то він повинен містити заголовок, що характеризує його зміст, і нести коротку анотацію матеріалу з Сайту, при цьому після вказівки заголовка інформаційного матеріалу повинен розміщуватися логотип і назва Сайту. Також повинно бути вказане пряме гіперпосилання на повний зміст Матеріалу, розміщеного на Сайті.

VI. Відповідальність

6.1. Невиконання та/або недотримання будь-якого пункту Правил є його порушенням і тягне за собою відповідальність, встановлену цими Правилами та застосовним законодавством.

6.2. Забороняється будь-яке комерційне використання Сайту та/або Програми та/або Матеріалів без письмового дозволу Компанії.

6.3. Компанія залишає за собою право включати порушників прав Компанії в спеціальний список, а також доводити його [список] до відома громадськості.

6.3.1. Якщо Користувачу стало відомо про порушення будь-яких прав Компанії на ОІВ, то такий Користувач має повідомити Компанію про будь-яке порушення, відоме Користувачу.

6.3.2. Якщо Користувач вважає, що розміщені на Сайті Матеріали є ОІВ, що належить йому, то такий Користувач має повідомити Компанію про такий факт в письмовому вигляді. У повідомленні Користувач має зазначити: 1) інформацію про власника ОІВ; 2) опис ОІВ, права на який, на думку Користувача, є порушеними; 3) інформацію про вимоги, які власник ОІВ, права якого порушено, пред'являє до можливого порушника.

6.3.3. Компанія докладе максимальних зусиль, щоб не допустити порушення будь-якого права третіх осіб на ОІВ.

6.4. Відповідно до положень законодавства, Компанія у разі порушення її прав третіми особами має право вдатися до будь-яких юридичних процедур (застосувати юридичні інструменти), щоб захистити свої права.

6.5. Компанія заявляє, що поважає права на ОІВ інших осіб і вимагає такого ж від інших осіб відносно її власних ОІВ.

6.5.1. Компанія не відповідає:

6.5.1.1. за дії, що Користувач здійснює на Сайті або будь-які дії Користувача щодо використання Програми та/або Матеріалів;

6.5.1.2. за збій, що виникає в мережі Інтернет або в роботі осіб (їх систем телекомунікацій), що надають доступ до мережі Інтернет, в т.ч. у зв'язку із діями вірусів або інших програм, що порушують права Користувача, або в зв'язку із діями будь-яких третіх осіб;

6.5.1.3. за шкоду (в т.ч. упущену вигоду), що заподіяні або можуть бути заподіяні Користувачеві в результаті використання або неможливості використання Сайту та/або Програми та/або Матеріалів;

6.5.1.4. за пошкодження комп'ютера (електронного мобільного приладу), пошкодження програмного забезпечення Користувача, що виникли в результаті використання Сайту та/або Програми та/або Матеріалу. Приймаючи рішення використати Сайт та/або Матеріали, Користувач несе повну відповідальність за будь-які матеріальні втрати, в т.ч., що отримав або може отримати його комп'ютер (мобільний пристрій або інший електронний прилад);

6.5.1.5. за збиток майну, збої в роботі комп'ютера (електронного мобільного пристрою), пошкодження майна, упущену вигоду або штрафні санкції, що виникають при використанні Матеріалу та/або Програми та/або Сайту Користувачем.

Примітка: Якщо деякі юрисдикції не дозволяють певні обмеження відповідальності, ці обмеження відповідальності діють в тій мірі, в якій це дозволено в певній юрисдикції.

6.6. Правила не регулюють питання доступу до мережі Інтернет, обладнання, яке необхідне для використання Сайту та/або Програми та/або Матеріалів та/або програмного забезпечення, яке має чи може бути використане для доступу до Сайту чи для завантаження Програми. Вказані питання є відповідальністю Користувача і вирішуються ним самостійно. Відповідно, Компанія не відповідає за вибір Користувача стосовно способу доступу до мережі Інтернет, програмного забезпечення, яке ним застосовуються і інші дії, в зв'язку із цим пунктом Правил.

6.7. В той же час, Компанія турбується за безпеку роботи з Сайтом та/або Програмою та/або Матеріалами і здійснює це в спосіб, закріплений в політиці, розробленій на основі порад, які допоможуть захиститися від Інтернет-шахрайства, забезпечити безпеку комп'ютера і захистити особисті дані Користувача [5].

VII. Прикінцеві положення

7.1. Строк дії Правил – з моменту їх публікації і до їх скасування (або заміни іншими правилами та/або викладення Правил в новій редакції).

7.2. Суперечки (спори, судові справи), що стосуються застосування (в т.ч. виконання) положень Правил, мають вирішуються у відповідності до норм чинного законодавства України.

7.2.1. Інформація чи матеріали (в т.ч. питання, коментарі, пропозиції, зауваження), що надані Користувачем, не є конфіденційною інформацією, оскільки стосується Сайту та/або Програми та/або Матеріалів або пов'язаних із ними питань. Користувач, надсилаючи своє повідомлення електронною поштою, не має права його кодувати чи іншим чином захищати від перегляду.

7.2.2. Будь-які захищені та/або закодовані повідомлення та/або електронні листи не розглядаються Компанією і залишаються без відповіді.

7.2.2.1. Користувач гарантує, що вся інформація, яка надається Користувачем є правдивою, точною і повною. Компанія може витребувати підтвердження дійсності наданої інформації з ціллю уточнення її правдивості, точності і повноти або надіслати запит щодо оновлення її змісту.

7.3. Дані Правила не є агентським договором, не є основою для встановлення підприємницьких взаємовідносин із Користувачем, не мають на меті участь Компанії із Користувачем у підприємствах (в т.ч. у спільній діяльності). Пропонуючи використання Сайту та/або Програми та/або Матеріалу, Компанія не встановлює із Користувачем трудових та/або цивільно-правових та/або інших подібних правовідносин.

7.4. Якщо Сайт та/або Програма та/або Матеріали порушують права та охоронювані законом інтереси Користувача, то такий Користувач має направити відповідного листа на адресу Компанії [див. положення п. 7.4.2. Правил].

7.4.1. За результатами розгляду претензії Компанією буде прийнято відповідне рішення, про зміст якого Користувача буде повідомлено окремо.

7.4.2. Адреса служби підтримки: support@ids-borjomi.com.

7.4.3. По всіх питаннях, які стосуються пропозицій, побажань, Користувач може звертатись по реквізитам, вказаним в п. 7.4.2. Правил.

7.5. У разі прийняття нормативно-правових актів органами влади, які зачіпають цілком або в частині функціонування Сайту та/або Програми та/або Матеріалів, Компанія зберігає за собою право внесення будь-яких змін у їх функціонування, спрямованих на приведення їх роботи у відповідність з відповідними нормами.

7.6. Сайт може містити Інтернет-посилання, за допомогою яких Користувач може потрапити на інші Інтернет-сайти. Компанія не відповідає за Інтернет-сайти третіх осіб (в т.ч. за їх зміст, умови їх використання, наслідки користування такими сайтами), якщо інше прямо не зазначено в Правилах.

7.6.1. Компанія не відповідає за умови конфіденційності, розміщені на інших Інтернет-сайтах.

7.6.2. Розміщення посилання на сторонній Інтернет-сайт не означає схвалення такого сайту та/або його змісту Компанією.

____________________________________________________________

[1] Розміщена в мережі Інтернет сукупність веб-сторінок та/або мобільних додатків, об'єднаних однією темою, дизайном, назвою та доменним простором;

[2] Інформаційні повідомлення, форуми, блоги, коментарі та інші інтерактивні ресурси, а також текстові повідомлення, відео, аудіо, графічні матеріали тощо;

[3] Під ОІВ розуміються об'єкти авторського права і права промислової власності, такі як: твори (в т.ч. музичні, аудіовізуальні, графіки, дизайну, фотографічні, а також інші твори), комп'ютерні програми, похідні твори (переклади, обробки, анотації, реферати, резюме, огляди, аранжування та інші) та винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки і знаки обслуговування, найменування місця походження товарів, фірмові найменування, комерційні позначення (найменування), комерційна таємниця, торгові назви продуктів, знаки обслуговування, логотипи, характеристики таких об'єктів та інші, в т.ч. ті, що охороняються Паризькою конвенцією про охорону промисловою власності від 20 березня 1883 року та Бернською конвенцією про охорону літературних творів від 1971 року;

[4] Спеціальні програми для читання блоків інформації, що подаються у формі так званої «Стрічки новин»;

[5] Докладніше див. правила, викладені на Інтернет-сайті: http://www.onguardonline.gov/.

Оберіть своє місто
Ви зможете побачити актуальні товари для вашого міста
Кошик
0
Ваш кошик порожній